Luyện Thi MOS Word | Bài 03: Soạn thảo – Đăng bài, Kết nối Blog và Microsoft Word

Nhiệm vụ thực hành 1.4

• Các tập tin thực hành cho các nhiệm vụ được đặt trong thư mục Word/Objective1. Lưu kết quả của nhiệm vụ trong cùng một thư mục.

– Tạo một tài liệu mới dựa trên mẫu tài liệu Blog Post. Thay thế chỗ giữ tiêu đề thành Walla Walla Music và dán hai đoạn văn đầu tiên của tài liệu Orchestra vào khu vực nội dung. Sau đó lưu tài liệu dưới tên mới là MyBlogPost.

– Xuất bản dự thảo của các tài liệu MyBlogPost vào blog của bạn. Sau đó hiển thị bài đăng trên blog, thay đổi tiêu đề thành Walla Walla Symphony Orchestra Review, và xuất bản một phiên bản cuối cùng của bài viết vào blog của bạn.

– Xuất bản tài liệu Orchestra trực tiếp vào blog của bạn.

Tải tài liệu Luyện thi MOS: https://goo.gl/2NCtjM

Website: https://office.edu.vn

Facebook: https://www.facebook.com/413626145699766/

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCZicp4OI4MzXoG9kwEQ1R1Q

Xem trên Youtube: Luyện Thi MOS Word | Bài 03: Soạn thảo – Đăng bài, Kết nối Blog và Microsoft Word