Luyện Thi MOS Word | Bài 02: Thiết lập tự động lưu, đặt password, đánh dấu là final cho Word
Nhiệm vụ thực hành 1.2

• Các tập tin thực hành cho các nhiệm vụ được đặt trong thư mục Word/Objective1. Lưu kết quả của nhiệm vụ trong cùng một thư mục.

– Mở tài liệu Finalizing, đánh dấu là cuối cùng (final), và lưu dưới tên mới là MyFinalizing. Sau đó đóng và mở lại các tài liệu, lưu ý những chức năng không có sẵn, và loại bỏ chỉ định Marked As Final.

– Mở tài liệu Password, thiết lập mật khẩu cho tập tin là [email protected],và lưu nó dưới tên mới là My password. Sau đó đóng và mở lại tài liệu

Nhiệm vụ thực hành 1.3

• Các tập tin thực hành cho các nhiệm vụ được đặt trong thư mục Word/Objective1. Lưu kết quả của nhiệm vụ trong cùng một thư mục.

– Mở tài liệu Versions và lưu lại dưới tên mới là MyVersions. Cấu hình để Word tự động lưu một phiên bản dự thảo (draft) của các tài liệu theo mỗi phút.

– Trong tài liệu MyVersions, thay đổi tiêu đề thành Business Office Procedures. Sau đó lưu tài liệu.

– Hiển thị và sau đó khôi phục lại phiên bản gốc của tài liệu MyVersions.

Tải tài liệu Luyện thi MOS: https://goo.gl/2NCtjM

Website: https://office.edu.vn

Facebook: https://www.facebook.com/413626145699766/

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCZicp4OI4MzXoG9kwEQ1R1Q

Xem trên Youtube: Luyện Thi MOS Word | Bài 02: Thiết lập tự động lưu, đặt password, đánh dấu là final cho Word