Luyện Thi MOS Word | Bài 01: Làm việc với chế độ xem – Word View

Các tập tin thực hành cho các nhiệm vụ được đặt trong thư mục Word/Objective1.

– Mở tài liệu Viewing1, và thay đổi độ phóng đại để bạn có thể xem hai trang bên cạnh nhau. Sau đó phóng to 100%, và nhảy đến tiêu đề Shipping. Cuối cùng, chuyển đến đầu trang 5.

– Mở các tài liệu Viewing1 và Viewing2, và chuyển đổi qua lại giữa hai cửa sổ đang mở. Sau đó sắp xếp hai cửa sổ tài liệu để chúng được xếp chồng lên nhau.

– Mở tài liệu Viewing2, và sắp xếp các màn hình để bạn có thể thấy đầu và cuối của tài liệu cùng một lúc.

Tải tài liệu Luyện thi MOS: https://goo.gl/2NCtjM

Website: https://office.edu.vn

Facebook: https://www.facebook.com/413626145699766/

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCZicp4OI4MzXoG9kwEQ1R1Q

Xem trên Youtube: Luyện Thi MOS Word | Bài 01: Làm việc với chế độ xem – Word View